Актуальні питання практики

У який спосіб аграрію зменшити орендну плату за землю за період карантину і/або стихійного лиха (посуха)?

Зменшити розмір орендної плати за землі с.г. призначення можна лише виконавши такі дії: 1) видати наказ про скорочення обсягів виробництва у період карантину/стихійного лиха, 2) отримати хоча б на один договір користування землею Сертифікат про форс-мажорні обставини (у регіонах стихійного лиха, типу посуха); 3) заключити і зареєструвати додаткові угоди до договорів оренди земельних ділянок с.г. призначення з пунктом про зменшення орендної плати і з пунктом про форс-мажор.

Згідно ч. 2 ст. 286 ГКУ орендар має право вимагати зменшення розміру орендної плати, якщо через обставини, за які він не відповідає, змінилися передбачені договором умови господарювання або істотно погіршився стан об’єкта оренди.

С.г. товаровиробники мають право домовлятись з орендодавцями про зменшення розміру орендної плати, якщо через обставини, за які вони не відповідають (в тому числі, карантин чи стихійне лихо (наприклад, посуха), змінилися передбачені договором умови господарювання.

Істотна зміна обставин, якими керувався орендар при визначенні доцільності ведення господарської діяльності та укладенні договору оренди землі, дає йому право, зокрема, в судовому порядку запровадити зміни до договору (ч. 1, 2 ст. 652 ЦКУ).

Для того, щоб зменшити розмір орендної плати за землю, орендар направляє орендодавцю лист із пропозицією щодо змін умов договору та проект додаткової угоди з підписом ініціатора у двох екземплярах.

***

Фізичній особі-орендодавцю

ІПН 55558888

м. Полтава, вул. Шоста, 4

Ільченко М. М.

Пропозиція щодо зміни умов договору оренди
від 01.11.2019 р. № 38/19

01.11.2019 р. між Ільченко В.Д. (далі – Орендодавець) та ФГ «Світанок» (далі – Орендар) укладено договір оренди земельної ділянки № 38/19. Однак у зв’язку із запровадженням на території України карантину (або через посуху) повноцінне використання об’єкта оренди неможливе.

З уведенням карантину (Постанова КМУ від 11.02.2020 р. № 211) (або через посуху, засвідчену Сертифікатом про форс-мажорні обставини від __ № __) Орендар використовує земельну ділянку для товарного сільськогосподарського виробництва, але був змушений скоротити обсяги агротехнічних робіт (внесення добрив, засобів захисту, підживлення, меліорація, тощо), що призведе до зниження рівня урожайності.

Орендар видав наказ від 17.03.2020 р. про скорочення обсягів виробництва на період карантину (або посухи). Початок карантину (або посухи) припав на період весняно-польових робіт.

Відповідно до ч. 2 ст. 286 ГКУ орендар має право вимагати зменшення розміру орендної плати, якщо через обставини, за які він не відповідає (зокрема, карантин, або посуха), змінилися передбачені договором умови господарювання. Окрім того, відповідно в ч. 2 ст. 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» № 671/97 карантин (або посуха) віднесено до форс-мажорних обставин.

Отже, керуючись Законом № 671/97 та ч. 2 ст. 286 ГКУ пропонуємо: внести зміни до укладеного між Орендодавцем та Орендарем договору оренди від 01.11.2019 р. № 38/19 у частині часткового звільнення Орендаря від орендної плати за період карантину (березень-липень 2020 р.) (або посухи). У разі згоди просимо підписати два екземпляри проекту додаткової угоди, який додається до цього листа.

Додаток на 3 аркушах:

1. Додаткова угода до договору у двох екземплярах.

2. Копія наказу про скорочення обсягів виробництва на період карантину від 17.03.2020 р.

***

Додаткова угода № 1
до договору оренди від 01.11.19 р. № 38/19

22.04.2020 р.            м. Полтава

Ільченко Микола Миколайович, ІПН 55558888 (далі – Орендодавець), з однієї сторони, та ФГ «Світанок» в особі голови Стельмаха Дмитра Валерійовича, який діє на підставі статуту (далі – Орендар), з іншої сторони, уклали цю додаткову угоду до договору оренди від 01.11.2019 р. № 38/19 (далі – Договір, Угода) про таке:

1. Внести зміни до п. 9 Договору, виклавши його у такій редакції:

«3.1. Орендна плата за користування земельною ділянкою становить 12 тис. грн. (дванадцять тисяч гривень) на рік та вноситься Орендарем на картковий рахунок Орендодавця щороку до 31 грудня.

3.2. Від дати початку карантину, запровадженого постановою КМУ від 11.03.2020 р. № 211, (або посухи) та до його завершення Орендар частково звільняється від внесення плати, а саме він сплачує 30% суми, передбаченої п. 3.1 Договору пропорційно кількості карантинних днів (або днів посухи) у періоді.

3.3. Із наступного дня після оголошення завершення карантину (або закінчення посухи) орендна плата за землю нараховується у розмірі, встановленому п. 3.1 Договору, із розрахунку кількості безкарантинних днів (або днів без посухи) у місяці, в якому завершено карантин (або закінчилась посуха)».

2. Додати п. 43 Договору, виклавши його у наступній редакції:

«2.1. Сторони згодні, що у випадку виникнення форс – мажорних обставин (дії неподоланої сили, що не залежать від волі сторін, які не можна передбачити або зупинити розумними засобами), зокрема: військових дій будь якого характеру, блокади, ембарго, інших міжнародних санкцій, валютних обмежень, інших дій держав, а також видання органами державної влади та місцевого самоврядування України нормативних актів, що унеможливлюють виконання Сторонами своїх обов’язків по даному Договору, виняткових погодних умов чи стихійного лиха (епідемія, повінь, град, заморозки, пожежа, посуха), інших стихійних чи сезонних природних явищ, Сторони звільняються від виконання своїх зобов’язань на час дії вказаних обставин.

2.2. У випадку, якщо дія вказаних обставин продовжується більше 90 днів, будь – яка із Сторін має право на розірвання Договору і не несе відповідальності за розірвання Договору при умові, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніше чим за 30 днів.

2.3. Достатнім доказом дії форс – мажорних обставин є документ, який виданий Торгово – промисловою палатою України, або іншого компетентного органу».

3. Усі інші умови Договору залишаються чинними. Сторони підтверджують свої зобов’язання.

4. Угода є невід’ємною частиною Договору та набуває чинності з моменту її підписання сторонами та її державної реєстрації.

5. Угода укладена в двох екземплярах, по одному для кожної із сторін.

***


Коментарі