Актуальні питання практики

Приклад договору оренди землі

*** … Строк дії договору

8. Договір укладено на строк 49 (сорок дев’ять) років. Після закінчення строку договору Орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі Орендар повинен не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово Орендодавця про намір продовжити його дію.

В разі закінчення строку дії Договору до завершення польових робіт Договір продовжує діяти до повного завершення польових робіт.

Якщо Орендар продовжує користуватися земельними ділянками після закінчення строку дії цього Договору, при відсутності письмових заперечень Орендодавця протягом одного місяця після закінчення строку дії цього Договору, він підлягає поновленню на той же термін і на тих умовах, які були передбачені умовами цього Договору. Письмове заперечення оформлюється листом, яке відправляється засобами поштового зв’язку, а саме – цінним листом з описом вкладеного, на юридичну адресу Орендаря, вказану в реквізитах цього Договору.

Орендна плата

9. Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі та розмірі 12332,90 грн. на рік, шляхом видачі Орендодавцю грошових коштів у касі Орендаря, або перерахуванням грошових коштів на картковий рахунок Орендодавця за письмовою заявою Орендодавця, в якій вказані банківські реквізити для перерахування коштів орендарем.

Сторони домовились, що зобов’язання Орендаря по сплаті орендної плати за цим Договором можуть бути припинені шляхом проведення взаємозаліку зустрічних однорідних вимог між Орендарем та Орендодавцем за іншими зобов’язаннями Орендодавця.

10. Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється без урахування індексації.

11. Орендна плата вноситься у строки з першого серпня по тридцять перше грудня кожного року.

Орендар за погодженням з Орендодавцем, може змінити строки внесення орендної плати.

12. Передача грошей в рахунок орендної плати оформляється видатковим касовим ордером або відомістю на виплату орендної плати за землю, крім випадків виплати орендної плати банківськими чи поштовими переводами тощо.

Розмір орендної плати переглядається один раз у три роки у разі:

- зміни умов господарювання, передбачених договором;

- зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

- погіршення стану орендованих земельних ділянок не з вини Орендаря, що підтверджено документами;

- зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки державної та комунальної власності;

- в інших випадках, передбачених законом. …

14. За погодженням Сторін договору орендна плата може проводитись за майбутні періоди. У випадку здійснення виплати орендної плати за майбутні періоди, сума нарахованої орендної плати визначається шляхом добутку річної суми орендної плати на кількість календарних років, за які здійснюється нарахування і виплата. Сума орендної плати, виплачена за майбутні періоди, не підлягає перерахунку та не індексується на коефіцієнти індексації нормативно-грошової оцінки землі та індекси інфляції. …

Умови повернення земельних ділянок

… 22. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання Орендодавцем зобов’язань, передбачених цим договором.

Збитками вважаються: фактичні витрати, яких Орендар зазнав у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням умов договору Орендодавцем, а також витрати, які Орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права; доходи, які Орендар міг би реально отримати в разі належного виконання Орендодавцем умов договору.

Розмір фактичних витрат Орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних.

Інші права та обов’язки сторін

… 26. Обов’язки Орендодавця:

… - повідомити Орендаря в місячний термін про зміну місця проживання (фактичного місця проживання або місця реєстрації з наданням копій відповідних документів) та банківських реквізитів.

27. Права Орендаря:

- передавати земельні ділянки без зміни цільового використання іншій особі в суборенду виключно за умови отримання письмової згоди на це Орендодавця.

Зміна умов договору і припинення його дії

… 35. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:

- взаємною згодою сторін;

- рішенням суду на вимогу однієї із сторін унаслідок невиконання другою стороною обов’язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованих земельних ділянок, які істотно перешкоджають їх використанню, а також з інших підстав, визначених законом.

36. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається.

37. Перехід права власності на орендовані земельні ділянки до другої особи, а також реорганізація юридичної особи-Орендаря не є підставою для зміни умов або розірвання договору.

Право на орендовані земельні ділянки у разі смерті фізичної особи-Орендаря, засудження або обмеження її дієздатності за рішенням суду переходить до спадкоємців або інших осіб, які використовують ці земельні ділянки разом з Орендарем.

Якщо строк дії цього договору закінчився після смерті Орендодавця, але до держаної реєстрації права власності на земельну ділянку за новим власником (спадкоємцем), такий договір вважається продовженим (поновленим) до моменту державної реєстрації права власності спадкоємця або територіальної громади на таку земельну ділянку.

Особа, яка набула права спадщини на земельну ділянку з цим договором, протягом місяця з дня державної реєстрації такого права зобов’язана письмово повідомити про це Орендаря.

Прикінцеві  положення

40. Право оренди земельної ділянки виникає з моменту державної реєстрації цього права у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Якщо сторони домовилися про нотаріальне посвідчення договору, такий договір є укладеним з моменту його нотаріального посвідчення.

 

Цей договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в Орендодавця, другий – в Орендаря.


Коментарі